<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
articlebanner
Korrosion af varmforzinket stål i brugsvandsinstallationer_1920

Korrosion af varmforzinket stål i brugsvandsinstallationer

Udbedring af korrosionsskader i rør koster op mod en milliard årligt

 • Materialer og Løsninger
 • Energi og Energioptimering
 • 2023-03-13
 • | Tekst af Louise Skøtt Gadeberg
 • Korrosion er en af de væsentligste risikofaktorer for rørmaterialers holdbarhed i brugsvandsinstallationer – og kan f.eks. opstå ved brug af bestemte rørmaterialer i forbindelse med særlige vandsammensætninger. Selvom udbedring af korrosionsskader koster op mod en milliard årligt, er uvidenheden på området stor. Fonden BYG-ERFA udgiver derfor 8 erfaringsblade om nyeste viden om korrosion – for udbredes viden om korrosion, kan mange skader undgås, vurderer ekspert.

  Korrosion af messing i brugsvandsinstallationer_600Korrosion af messing i brugsvandsinstallationer


  Korrosion er en naturlig nedbrydningsproces af metaller, som kan reducere levetiden af bl.a. brugsvandsinstallationer – i nogle tilfælde med store vandskader og enorme udgifter til udbedring til følge. Ifølge Forsikring & Pension blev der i 2021 registreret 85.096 skader, som skyldtes skjulte rør og installationer. Det svarer til erstatninger for 1,7 mia. kroner. Detaljerede oplysninger om, hvor mange af disse skader, der skyldes korrosion, findes ikke – men ifølge Forsikring & Pension vurderer de største forsikringsselskaber, at 40-60 % af skaderne i skjulte rør og installationer skyldes korrosion.

   

  - Omkostningerne til udbedring og unødvendigt ressourceforbrug forbundet med korrosionsskader er meget omfattende, og de enkle skadessager bliver ofte holdt fortrolige af de involverede parter, hvilket modvirker mulighederne for at udbrede af viden inden for branchen, siger Anette Alsted Rasmussen, Ph.d., MSc Materials and Process Technology samt indehaver af Corrosion Advice ApS.

   

  Hun er Danmarks førende ekspert i korrosion i brugsvandsinstallationer og har forfattet de 8 erfaringsblade om korrosion, som Fonden BYG-ERFA netop har udgivet.

   

  – Tallene fra Forsikring og Pension taler for sig selv – korrosionsskader er noget, vi er nødt til at blive bedre til at undgå. For ud over de direkte konsekvenser og omkostninger, der er forbundet med korrosionsskader, kommer de indirekte omkostninger i forbindelse med fx produktionsstop, miljøpåvirkninger o.a. Skaderne koster store summer og unødige ressourcer hvert år – og derfor er målet med de 8 erfaringsblade, at de kan fungere som et praktisk opslagsværk for branchen, så de omkostningstunge skader forhåbentlig kan undgås fremover.

   

  Spaltekorrosion af rustfrit stål i brugsvandsinstallationer_1600Spaltekorrosion af rustfrit stål i brugsvandsinstallationer

   

  Viden skal ud i VVS’ernes hverdag

  Mekanismerne forbundet med korrosion er ofte meget komplekse og afhænger af mange ofte indbyrdes afhængige faktorer. Og skal man undgå korrosionsproblemer i brugsvandsinstallationer er det ikke alene et spørgsmål om korrekt materialevalg og materialekvalitet, man skal også sikre, at installation og drift gennemføres på en måde, så korrosionsrisikoen reduceres.

   

  Spaltekorrosion af rustfrit stål i brugsvandsinstallationer_600Spaltekorrosion af rustfrit stål i brugsvandsinstallationer

  Internationale studier viser, at ca. 15-35 % af de direkte omkostninger forbundet med korrosionsskader kunne være undgået ved at drage nytte af allerede eksisterende viden og teknologi (NACE Impact Study 2016, red). Der er med andre ord et massivt behov for udbredelse af denne viden, mener Anette Alsted Rasmussen, selvom hun har fuld forståelse for, hvorfor det er kompliceret stof at overskue i en travl hverdag.

   

  – Der er mange misforståelse i branchen – for eksempel om korrosionsmekanismer, der er påvirket af mikroorganismer. Nogle gange overses indflydelsen fra mikroorganismer, fordi man ikke gennemfører skadesopklaringen korrekt. Andre bruger mikroorganismer som forklaring på korrosion, selvom der ikke er dokumentation for dette, og korrosionen ville kunne forklares på anden vis. Så det er ikke så mærkeligt, at der opstår misforståelser, for en fuld forståelse af de grundlæggende mekanismer kræver specialistviden om både materialer og mikroorganismer. Men i erfaringsbladene har jeg oversat specialviden til praktiske retningslinjer vedr. materialer, installation og drift, så det er til at forstå og bruge i VVS’ernes hverdag.

   

  Korrosion kunne undgås

  Korrosion er en naturlig nedbrydningsproces af metaller. Drivkraften for processen kan kan sammenlignes med den drivkraft, der medfører at vand, der er placeret højt, gerne vil strømme til det laveste niveau – og dermed til den laveste energitilstand. Metaller, der anvendes i brugsvandinstallationer, udvindes fra malme under et stor energiforbrug og forefindes derfor i en energirig tilstand. Der er derfor en naturlig drivkraft for frigivelse af den oplagrede energi. Energien kan frigives, hvis metallet kemisk eller elektrokemisk bringes til en mere energi-fattig tilstand – dvs. korroderer.

   

  – En fuld forståelse af de grundlæggende mekanismer kræver specialistviden om både materialer og mikroorganismer. Derfor indeholder BYG-ERFA-bladende konkrete vejledninger, som man kan følge uden nødvendigvis at have den fulde forståelse for de grundlæggende mekanismer, så vi forhåbentlig kan se færre skader, der skal udbedres i fremtiden. Både for bygningsejeres, de udførendes, forsikringsselskabernes og ikke mindst klimaets skyld.

   

   

  Om BYG-ERFA:

  BYG-ERFAs erfaringsblade er en del af "alment teknisk fælleseje". De er forfattet af eksterne eksperter samt kvalitetssikret og valideret af BYG-ERFAs Teknikergruppe bestående af 9 eksterne eksperter.

   

  Fonden BYG-ERFA har siden 1977 virket efter retningslinjer udstukket af: Molio, Byggeskadefonden, Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB), Erhvervs- og Byggestyrelsen, Forsikring & Pension, Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet, BUILD, og Teknologisk Institut.

   

  BYG-ERFA har udgivet følgende 8 erfaringsblade om korrosion:

   

  Rørmaterialers holdbarhed i brugsvandsinstallationer afhænger af mange forhold, der kan være indbyrdes afhængige. Erfaringsbladet gennemgår de væsentligste risikofaktorer, der bør tages højde for ved valg og brug af forskellige rørmaterialer.

   

  Det er vigtigt at kende betydningen af de fagudtryk, som anvendes i forbindelse med skadesopklaring og forebyggelse af korrosion. Erfaringsbladet gennemgår terminologi og grundlæggende mekanismer i forhold til korrosion i brugsvandsinstallationer.

   

  Brugsvandsinstallationer af rustfrit stål har normalt god langtidsholdbarhed. Der findes dog eksempler på, at rustfri stålinstallationer kan korrodere, og i så fald ses korrosionen typisk inden for de første år efter ibrugtagning. Erfaringsbladet gennemgår de faktorer, som kan medføre korrosion af rustfrit stål, anvendt i bygningers brugsvandsinstallationer. Bladet beskriver desuden, hvordan det kan forebygges.

   

  Selv om man anvender rustfrit stål, som egner sig til de kloridkoncentrationer, der kan findes i dansk drikkevand og normalt har god langtidsholdbarhed, er der eksempler på, at der kan opstå spaltekorrosion mellem rør og fittings forholdsvis kort tid efter ibrugtagning. Erfaringsbladet gennemgår mulige årsager, relevante skadesopklaringsmetoder og beskriver forslag til tiltag, der kan reducere risikoen for spaltekorrosion.

   

   

   

  Messing anvendes i brugsvandsinstallationer til fx fittings, fordelerrør og ventiler, der kan være belagt med et andet metal. Erfaringsbladet gennemgår risikofaktorer forbundet med korrosion af messing i brugsvandsinstallationer og beskriver forebyggende tiltag.

   

  Koblede materialer i brugsvandsinstallationer
  Når forskellige materialetyper kobles i brugsvandsinstallationer, kan der være forøget risiko for korrosion. Erfaringsbladet gennemgår risikofaktorer for korrosion i bygningers brugsvands installationer på grund af kobling af materialer og beskriver, hvordan de kan forebygges.
  Anbefalede artikler