<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
undefined

Stadigt flere skybrud øger risikoen for oversvømmelser og dermed indtrængen af regn- og spildevand i kældre og lavtliggende bygninger. Skaderne kan dog begrænses gennem målrettede og forholdsvis enkle foranstaltninger – og en udnyttelse af regnvandet kan endda være en økonomisk og miljømæssig god ide. BYG-ERFA anviser i flere erfaringsblade, hvordan du håndterer skybruddet bedst.

undefined

Nordjysk Grundvandssænkning og Brøndboring ApS er en udførende entreprenørvirksomhed, som beskæftiger sig med grundvandssænkning, brøndboring samt overpumpning. Virksomheden har blandt andet den største mobile dieseldrevne pumpe i Danmark, som har fået kælenavnet ”the Big Beast”.

undefined

God planlægning og eksemplarisk involvering af interessenter banede vejen for et velgennemført nordvestjysk kystsikringsprojekt, der tilmeld gik under budget.

annonce

Som de eneste i Danmark kombinerer Dansk Vandsikring trykluftpilotering med manuel montage af massive træplanker. Metoden giver effektiv sikring mod oversvømmelser og er især egnet i vanskeligt fremkommelige og skrøbelige områder, hvor den kan bruges uden reetablering – både midlertidigt og permanent. 

annonce

Anlæg & Kloak har igennem 30 år udført en bred vifte af kloakopgaver, og entreprenørvirksomheden har de seneste år udlejet sugespidsanlæg til grundvandssænkning. Man lægger vægt på at være en effektiv og pålidelig samarbejdspartner, hvor der samtidig bruges tid på at rådgive og finde det rette udstyr til den enkelte byggeplads.

Danske Kloakmestre advarer om forældede og udslidte kloakker – de bør have øget opmærksomhed fra flere håndværkerbrancher og være en del af tilstandsrapporter ved boligsalg, mener brancheorganisationen.

Danmark – og resten af verden - står de kommende mange år over for meget store udfordringer på klimatilpasningsområdet. For Ulrik Hindsberger, centerchef i Rørcenteret under Teknologisk Institut er det blevet uhyggeligt aktuelt og synliggjort i den nye rapport fra FN’s klimapanel.