<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
https://dl2phipa8wx75.cloudfront.net/mediaxpress/600x426/51f593a0ebfdb4a596272d7d9a0469aa829b5cce/article/1600672590-u3ha3ra2StoraamotorvejsbyggerivedHolstebro_1920.jpg

Storådalen fra forrige oversvømmelse i december 2015 under anlægget af motorvejsbroen over Storå. Denne ses midterst i billedet. Dæmningen vil blive placeret nederst i billedet mellem trægruppen i venstre side og det punkt i højre side af billedet, hvor den midlertidige omfartsvej drejer fra mod højre.

Holstebro skal sikres mod oversvømmelser

  • 2020-09-21
    Foto af Vestforsyning og Holstebro Kommune

Klimasikring skal ved hjælp af vandparkering sørge for, at Holstebro ikke drukner i vand, når Storå løber over sine bredder. Byen er udpeget af Kystdirektoratet som et af de 14 største risikoområder i Danmark.

Tekst af Jesper With.

Hvordan sikrer man en by, der er truet af øgede vandmasser, uden at det går ud over naturområderne i oplandet? Det er den udfordring Holstebro i stigende grad har stået med de sidste mange år. Hyppigheden af oversvømmelser og ”tæt på”-oplevelser er nemlig vokset gradvist siden 2000, og senest har man haft tre hændelser på en enkelt uge i februar i år.

 

Derfor har Holstebro Kommune også arbejdet på forskellige løsningsmodeller, der så vidt muligt kan sikre både by og natur. Naturen handler frem for alt om den ådal, som Storå løber i, inden den rammer Holstebro. Dele af ådalen er underlagt Naturbeskyttelseslovens §3.

 

Kommunen har nu defineret det, der skal til, for at løse problemet. Projektet, som kommunen og forsyningsselskabet Vestforsyning Spildevand A/S er nået frem til at satse på, lever op til de krav, som Kystdirektoratet opstillede i 2011, hvor de udpegede projektet som et af 10 strategiske klimaprojekter i Danmark, som skal udføres. Det er det eneste indlandsprojekt af de 10, da alle andre vedrører kystbyer.

 

Holstebro2_1600

 

Vandparkering i naturen

Formålet med projektet er at bremse vandet, når der kommer for store mængder af det i Storå, og at kunne opmagasinere det i op til 10 dage. Det skal ske ved at etablere en dæmning ved motorvejen, hvor den skærer Storådalen.

 

Dæmningen indpasses i landskabet med samme hældninger som ådalens sider og bliver græsbelagt som ådalen i øvrigt. Samtidig sikrer man, at både de vandlevende og landlevende dyr kan passere. Selve dæmningens ”fodaftryk” er på 4-5 hektar, men der er kun 0,5 hektar særlig natur omfattet af §3 i Naturbeskyttelsesloven, hvor dæmningen placeres. Dæmningen vil medføre kontrollerede oversvømmelser i ådalen i særlige situationer ved meget høj vandstand.

 

Som andet og tredje led i projektet forstærker og forhøjer man dæmningen ved den kunstigt anlagte Vandkraftsøen i Holstebro by, og man laver nyt sluseanlæg, hvor fiskene vil kunne komme igennem, sådan som det kræves i Vandrammedirektivet. Storå er bl.a. kendt for sit laksefiskeri.

 

- Vi bremser den mængde vand ude i ådalen, som der er behov for, så Vandkraftsøen ikke bliver overfyldt, men vi sender selvfølgelig alt det vand videre, vi kan. Ved at bremse vandet i ådalen bruger vi ådalen, der er oversvømmet i forvejen, når disse hændelser opstår, og dermed sikrer vi, at vi påvirker mindst muligt areal, siger Torben Mølgaard, der er chef for Natur og Miljø i Holstebro Kommune.

 

Holstebro1

 

 

Midtbyen er hårdt ramt

Holstebro er med jævne mellemrum udsat for oversvømmelser i vinterhalvåret. Midtbyen er derfor udpeget som risikoområde efter EU's oversvømmelsesdirektiv. Udpegningen er bl.a. sket, fordi 740 ejendomme til en værdi af omkring 4,32 mia. kr. er truet af oversvømmelser fra Storå. Det sker i forbindelse med langvarig kraftig regn eller kombinationen af tøbrud og nedbør. Med klimaforandringerne forventer man, at udfordringen kun bliver større i fremtiden, hvis ikke man griber ind.

 

- Vi har haft tilbagevendende hændelser i 2002, 2007, 2011, 2015, mens vi var tæt på 3 gange i 2019. I februar i år havde vi hele tre oversvømmelseshændelser med en uges mellemrum, så det bliver stadig værre og det er uholdbart, siger Torben Mølgaard.

 

Målet er at bremse 4,3 mio. m3 vand primært i ådalen. Kommune og forsyningsselskab har vurderet, at det gøres bedst ved at ”lægge” ca. 80 % af vandet oven på det eksisterende søområde eller arealer i ådalen, som er oversvømmet i forvejen. Men det kan ikke helt undgås, at nogle områder bliver oversvømmet i forbindelse med den nye dæmning, som hidtil ikke er blevet oversvømmet.

 

- Vores beregninger viser, at der i snit vil ske en hændelse hvert 4. år, hvor vi får brug for at parkere vand af op til 10 dages varighed, siger Torben Mølgaard.

 

Det ville være forkert at sende vandet hurtigt videre, for jo hurtigere vandet kommer, jo voldsommere bliver oversvømmelserne i midtbyen, og samtidig sker der oversvømmelser i udløbet til fjorden, hvor det giver massiv ødelæggelse af landbrugsarealer.

 

- Vi har efter langvarige undersøgelser fundet frem til et projekt, som både kan løse problematikken med oversvømmelser af de store værdier i byen, samtidig med at vi tager hensyn til kulturarven omkring Vandkraftsøen. Vi sikrer vandkvaliteten i åen og giver mulighed for at løse passageproblematikken for fiskene i åen. Dertil har vi indarbejdet hensyn til de landlevende dyrs passage og indpasset dæmningen i landskabet. Så det fremlagte projekt sikrer bedst muligt alle de interesser, der skal varetages, siger Torben Mølgaard.

 

Holstebro4_1600

 

 

Afventer dispensation og VVM tilladelse

Status for projektet er, at der er foretaget VVM undersøgelse, der ligger lokalplanforslag og der er foretaget ændring af kommuneplanen. Nu afventer man dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, der siger, at der ikke må ske indgreb i naturområder. Samtidig afventer man, at kommunen giver VVM tilladelsen. Det forventes at ske i andet kvartal 2020. Herefter er man klar til projektering. Projektet anslås at koste 45 mio. kr.

 

VVM tilladelsen kan indklages af f.eks. Danmarks Naturfredningsforening og det vil have opsættende virkning. Et uafhængigt klagenævn skal så vurdere, om klageren får medhold.

 

Vestforsyning Spildevand A/S har deltaget i projektudviklingen og står for 100 % finansiering af projektet, fordi det er vitalt for Holstebro at få styr på vandmasserne i byen. Som klimaløsning anses det som medfinansieringsprojekt og derfor må Vestforsyning gerne stå for finansieringen. Det er således heller ikke omfattet af de effektiviseringskrav, som Forsyningssekretariatet hvert år stiller til forsyningsselskaberne.

 

- Vi har jo måttet slås med oversvømmelser i midtbyen mange gange, så vi har længe ønsket os et projekt, der bremser vandets tempo, så vi kan følge med og undgår oversvømmelser. Nu bremser vi farten, så vandet ikke kommer med mere end 55 m/sek. gennem byen, og så undgår vi forhåbentlig oversvømmelser i fremtiden, siger Søren Holm Pedersen, der er udviklingschef hos Vestforsyning A/S.

 

Han mener ikke, at miljøpåvirkningen bliver særlig stor og påpeger, at alternativet til et naturligt regnvandsbassin i ådalen vil være at bygge en masse kunstige bassiner, som ville betyde et større indgreb i naturen.

 

Bymidter udvikler sig

Vandkraftsøen blev i sin tid etableret som et beskæftigelsesprojekt under 2. Verdenskrig, og indgår i dag som et vigtigt element i byens liv. Derfor anses området omkring den også som kulturarv, der skal beskyttes.

 

- Der sker jo udvikling af bymidter nær ved søer, åer og havne alle steder i Danmark i dag. Se bare på åen i Aarhus. Det sker også i Holstebro omkring Storå. Så de værdier, der skal beskyttes i midtbyen, er langt større både i penge og for livskvaliteten, end de var for 25 og 50 år siden, siger Søren Holm Pedersen.

 

I forbindelse med det færdige anlægs drift vil Vestforsyning være interesseret i at varetage nogle af driftsopgaverne f.eks. opgaven med styring af sluseporte og vandgennemstrømning indenfor lovgivningens rammer.