<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> BYG-ERFA: Genbrug gerne gamle mursten, men hav styr på begrænsningerne
BYG-ERFA: Genbrug gerne gamle mursten, men hav styr på begrænsningerne

BYG-ERFA: Genbrug gerne gamle mursten, men hav styr på begrænsningerne


Genbrug af gamle mursten i nyt byggeri kan være en både smuk og bæredygtig løsning, men datidens produktionsmetoder og tidens tand kan have påvirket stenene i en grad, så genbrug af dem kombineret med nutidens byggeteknikker har visse begrænsninger.

Få et overblik over muligheder og begrænsninger for brug af genbrugssten her og læs mere om miljøfarlige stoffer, lovgrundlag, prøveudtagning, dokumentation og meget mere i erfaringsbladet ’Genbrug af mursten - begrænsninger og anvendelsesmuligheder’ fra BYG-ERFA.

 

Selvom tegl og mursten i dag er udført i det samme materiale som i middelalderen, har produktionsmetoderne og byggeteknikken siden ændret sig så betydeligt, at der er visse forhold, der skal tages i betragtning, inden man anvender de gamle mursten. For hvor æstetisk eller bæredygtig, løsningen end kan synes, kan de gamle mursten have visse begrænsninger.

 

 

Større frost- og fugtpåvirkninger i hulmure i dag.

Tidligere foregik brænding af mursten i ringovne, hvor varmepåvirkningen lokalt i ovnen var forskellig fordelt, hvilket gav flere forskellige kvaliteter af sten i samme brænding. Derfor håndsorterede man dengang de færdigbrændte sten ud fra, hvor de havde været placeret i ovnen under brændingen samt ud fra deres udseende, så der i forbindelse med opmuringen kunne skelnes mellem brug af hårdt brændte, smukke sten yderst i facademuren og mindre gode sten inderst i muren.

 

Susanne Pouline Svendsen er direktør i Fonden BYG-ERFA, og hun leder de teknikkergruppemøder, hvor hvert enkelt erfaringsblad, som BYG-ERFA udgiver, valideres og kvalitetstjekkes af et bredt panel af faglige og tekniske kompetencer. Og herfra er meldingen klar:

 

- Når gamle mursten skal genbruges i dag, er der ikke altid ved nedrivningen sket en kvalificeret sortering af stenene fra hhv. for- og bagmur. Men selv når sten fra formuren er lokaliseret, vil de ved brug i en ny, isoleret hulmur være udsat for hårdere påvirkninger af fugt og frost, idet klimaet i formuren blev ændret, da man i 1960’erne begyndte at isolere ydervægge, forklarer hun.

 

Problemer med ny mørtels vedhæftning

I dag betyder slankere konstruktioner med adskilt for- og bagmur, at murværket har behov for en større bøjningsstrækstyrke, og derfor er der i dag højere krav til mørtelens styrke og vedhæftning til stenene. Når stenenes mureflade samtidig er ændret og har nedsat sugeevne, kan det give problemer i opmuringen.

 

- For eksempel kan løse mørtelrester nedsætte den nye mørtelsvedhæftningsstyrke, så murværket ikke hænger sammen, ikke har styrke nok eller er tæt nok til at modstå slagregn. Afrensede sten kan ved levering indeholde mere fugt end nye sten pga. afrensningsprocessen, og det er også vigtigt at tage højde for ved valg af mørtel, forklarer Susanne Pouline Svendsen.

 

Hvis stenene over tid har optaget salte fra jord, tøsalte eller luft, er deres hærdebetingelser ved påføring af ny mørtel måske forringet, hvilket kan betyde forvitringer af mursten og mørtelfuge. Ydermere kan saltoptagene med tiden betyde udblomstringer og misfarvninger.

 

 

Anvend genbrugssten konstruktivt
Når gamle mursten genbruges i nye byggerier, bør det altid ske med hensyntagen til stenenes holdbarhed, dvs. stand og eventuel påvirkning fra salte og andet. Tænkes der konstruktivt, er der dog mange gode løsninger, genbrugssten kan indgå i beskriver erfaringsbladet ifølge Susanne Pouline Svendsen:

 

- For eksempel kan nye og gamle mursten med fordel kombineres, så nye mursten anvendes på de mest udsatte positioner, f.eks. i murkroner og i mure mod syd og vest. Og der kan også tages hensyn til de gamle stens eventuelle manglende modstandsdygtighed over for slagregn ved at tænke i beskyttende udhæng.

 

Holdbarheden af de gamle mursten er varierende, hvorfor det ikke kan undgås, at et antal sten får skader og skal skiftes. Murværk af genbrugssten må derfor ikke overfladebehandles med puds eller tyndpuds, da dette giver yderligere risiko for forvitringer, farveforskelle, revnedannelser og afskalninger.

 

Murernes arbejde med at vælge og blande stenene efter størrelse vil selvfølgelig også øges, hvilket påvirker fugebredden. Derfor er det en god ide at vælge et egnet forbandt, f.eks. løberforbandt, borgergadeforbandt eller tilsvarende.

 

Hav styr på dokumentationen for stenkvaliteten

Uanset om stenene er købt via en leverandør eller genbrugt direkte fra en nedrevet bygning, er det de udførende fagfolks ansvar at kunne dokumentere kvaliteten og afrensningen af de genbrugte sten, hvis der skulle opstå skader i det nye byggeri, genbrugsstenene indgår i.

 

Læs hele erfaringsbladet om genbrug af mursten hos BYG-ERFA:
Ovenstående er et uddrag af erfaringsbladet ‘Genbrug af mursten – begrænsninger og anvendelsesmuligheder’.

 

Læs det samlede erfaringsblad, der ud over anvendelsesmuligheder og begrænsninger, også beskriver miljøfarlige stoffer, lovgrundlag, egenskaber der bør deklareres, prøveudtagning og dokumentation, samt krav til murværk af genbrugssten.


Om BYG-ERFA