<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Undgaa_oversvoemmelser

Undgå skader og udnyt regnvandet, når skybruddet rammer

 • Anlæg
 • Klimasikring
 • VVS
 • 2021-09-13
 • | Tekst af Louise Skøtt Gadeberg, BYG-ERFA
 • Stadigt flere skybrud øger risikoen for oversvømmelser og dermed indtrængen af regn- og spildevand i kældre og lavtliggende bygninger. Skaderne kan dog begrænses gennem målrettede og forholdsvis enkle foranstaltninger – og en udnyttelse af regnvandet kan endda være en økonomisk og miljømæssig god ide. BYG-ERFA anviser i flere erfaringsblade, hvordan du håndterer skybruddet bedst.

  Stadig flere skybrud og enorme nedbørsmængder kan resultere i, at kloakkerne ikke kan følge med, hvorfor der kan ske en sammenblanding af spildevand og regnvand, der stemmer op i kloakken og løber ind i kældre og lavtliggende bygninger. Sker det, er skaderne ofte store – især fordi der ikke er tale om ’rent’ vand.

   

  Det er derfor afgørende at sørge for at gennemføre de mulige foranstaltninger, der kan forhindre en decideret kælderoversvømmelse, siger Inge Faldager, akademiingeniør på Rørcentret på Teknologisk Institut og forfatter til flere erfaringsblade om emnet, der er udgivet af Fonden BYG-ERFA.

   

  Brug af regnvand fra tage til wc-skyl og vaskemaskiner (Forsidefoto)

  Kloaker overbelastes hvert 10. år

  Opstemning i en hovedkloak opstår ved kraftige regnskyl og skybrud medfører især problemer i afløbssystemer, hvor spildevand og regnvand afledes i samme system, et såkaldt fællessystem. Derfor har alle kommuner har vedtaget et serviceniveau for afløbssystemernes funktion.

  Det serviceniveau tager udgangspunkt i, at der statistisk set hvert 10. år sker en overbelastning af kloaksystemet, så en blanding af regn- og spildevand står ved terræn. Det samme gælder hvert 5. år for regnvand ved terræn”, siger Inge Faldager og henviser til erfaringsbladet ’Undgå kælderoversvømmelse’.

   

  - Hvis der regelmæssigt sker en opstemning i hovedkloaksystemet, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand ved at fjerne alle afløbsinstallationer i kælderen, hvis det er muligt. Er det ikke det, kan man f.eks. installere et pumpeanlæg, der pumper spildevandet fra de udsatte installationer i kælderen op i afløbsinstallationen, eller installere et højvandslukke på et eller flere afløb i kælderen. Et by-pass anlæg kan også være en mulig løsning, forklarer hun.

   

  I eksisterende kældre er der ofte flere afløb, som ikke længere benyttes. Ved at nedlægge/fjerne disse afløb kan kælderoversvømmelser forhindres, råder Inge Faldager.

   

   

  Begræns skader på bygninger ved skybrud

  Nogle huse ligger geografisk placeret på en måde, så større ombygninger og skybrudssikrende foranstaltninger kan blive nødvendige, men det er langt fra altid tilfældet. Ud over det, ens kommune er ansvarlig for, kan man selv gøre meget for at forhindre vand i at trænge ind via terræn og afløb, og dermed kan man reducere risikoen for vandskader i en bygning.

   

  - Risikoen centrerer sig ofte omkring ejendommens afløbssystem og det omgivende terræn, og her er en målrettet tætning af klimaskærmen samt sikring af bortledning af vand fra ejendommen, oplagt at begynde med, siger Inge Faldager og henviser til erfaringsbladet ’Skybrud og sikring af bygninger’.

   

  Alle kommuner har opstillet målsætninger for afløbssystemernes funktion i f.eks. kommunale klimatilpasnings- og/eller spildevandsplaner, og spildevandsselskaberne er ansvarlige for, at kommunens krav bliver opfyldt. Men du kan gøre meget selv.

   

  - Alle åbninger i en bygning kan potentielt udgøre en indtrængningsmulighed for vandmasser ved kraftige skybrud eks.: Vinduer, døre, udluftningsventiler, revner i soklen nær terrænet, kældernedgange, lyskasser, garagenedkørsler, underdimensionerede afløb, manglende nødafløb fra flade tage/tagterrasser m.m. Fordi vandet ofte trænger ind ved terræn eller i kælderrum, bør man overveje, hvad kælderarealer benyttes til, forklarer Inge Faldager.

   

  Inden du begynder at etablere forebyggende foranstaltninger, er det desuden en god ide med en grundig forundersøgelse, så du får kortlagt de konkrete individuelle risici, der er på din grund og for din bygning.

   

  Udnyt regnvand fra tage til vaskemaskiner og wc-skyl

  Det er både økonomisk og miljømæssigt en god ide at udnyttet regnvandet fra taget i husets vaskemaskine og wc, men da regnvand er af dårligere kvalitet end drikkevand, indebærer det en vis sundhedsrisiko at bruge regnvand til wc-skyl og i vaskemaskiner.

   

  - Risikoen for, at drikkevandet forurenes med regnvand, er dog minimal, hvis regnvandsanlægget lever op til kravene fra myndighederne, f.eks. en korrekt mærkning af ledningerne til hhv. regnvand og brugsvand. En korrekt opbygning og fejlfri installationer er dog afgørende for at undgå en sundhedsrisiko. Selvom det i Danmark siden år 2000 har været tilladt at udnytte regnvandet, er det heller ikke i alle bygningstyper, at regnvandsanlæggene må anvendes, siger Inge Faldager.

   

  Hun henviser til erfaringsbladet ’Brug af regnvand fra tage til wc-skyl og vaskemaskiner’, da man ud over hos byggemyndigheden altid skal søge tilladelse hos den lokale vandforsyning, som kan have specifikke krav til vandinstallationerne i deres lokale regulativer.

  Anbefalede artikler