<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> SBi-forsker om asbest: Nedrivning er ikke nødvendigvis den bedste løsning
SBi-forsker om asbest: Nedrivning er ikke nødvendigvis den bedste løsning

SBi-forsker om asbest: Nedrivning er ikke nødvendigvis den bedste løsning


Det er efterhånden allemandsviden, at direkte kontakt med asbestholdige, ikke intakte byggematerialer kan være direkte livsfarligt. Alligevel er nedrivning af f.eks. asbestholdige tage ikke nødvendigvis den bedste løsning, mener SBi-forsker. Et erfaringsblad fra Fonden BYG-ERFA anviser, hvordan renoveringsarbejde af f. eks. fiberarmerede, cementbaserede tagplader indeholdende asbest kan ske forsvarligt.

Asbest er en fællesbetegnelse for en særlig type naturligt forekommende mineraler, der har en let formbarhed, stor styrke og er meget modstandsdygtig over for varme. Materialets gunstige egenskaber har betydet, at det siden 1900-tallet og frem til år 1990 er blevet benyttet i en lang række byggematerialer, heriblandt i isolering, elinstallationer, beklædningsplader, klæbemidler og tagplader.

 

Asbest er desværre også stærkt skadeligt for den menneskelige organisme, og indånding af støv ved arbejde med asbestholdige materialer har været årsag til blandt andre lungesygdommene asbestose og lungekræft. Derfor er det i dag forbudt at anvende materialet inden for byggeriet, og der stilles flere strenge krav til sikkerheden til arbejde med tidligere tiders anvendt asbestholdige byggematerialer.

 


Afrensning og malebehandling

 

Stadig en million asbesttage i Danmark

Selvom asbestholdige byggematerialer ikke længere anvendes, er asbestens risici fortsat en udfordring, idet der i dag eksisterer op mod en million bølgeeternittage indeholdende asbest i Danmark, vurderer Torben Valdbjørn Rasmussen.

 

Han er seniorforsker ved SBi, Statens Byggeforskningsinstitut, og forfatter af BYG-ERFA-erfaringsbladet ‘Asbest – sundhedsfare og vejledning i arbejde med asbest’.

 

- Det er et estimeret tal ud fra tagoplysninger i BBR-registret, der dog er lavere sat end opgivet i registret, fordi langt fra alle får opdateret deres tagoplysninger herinde. Derfor er asbest som farligt byggemateriale stadig en aktuel problemstilling i dag, for debatten går jo på, hvor vidt det er mest forsvarligt at fjerne f.eks. et asbestholdigt eternittag - eller om andre løsninger er at foretrække for at undgå, at asbesten bliver luftbåren, forklarer han.

 

Holland vil forbyde og fjerne alle asbesttage – men er det klogt?

Mineralet asbest bliver først farlig for mennesker, når fibrene får lov at svæve i fri luft, hvor det let kan indåndes og finde vej ud i spidserne af vores lunger. Men så længe asbesten er bundet i hele og intakte byggematerialer, som til fulde opfylder deres funktion – at taget fortsat holder regnen ude - så er det spørgsmålet, om det er mindst risikofyldt at fjerne asbestholdige eternittage eller at lade dem sidde.

 

- Ønsker man et nyt tag, kan etableringen foregå oven på det eksisterende tag, men om det er en god ide, har vi ikke forskningsbaseret viden om endnu, så det må tiden vise. Men er en enkelt plade knækket, kan den erstattes - selvfølgelig fjernet forsvarligt og under de korrekte sikkerhedsforanstaltninger - med en ny ikke-asbestholdig tagplade. Men er taget helt og intakt og udfordringen kosmetisk, da kan løsningen være afrensning og en forseglende malerbehandling, forklarer Torben Valdbjørn Rasmussen.

 

I Holland, som vi i Danmark ofte og i mange sammenhænge sammenligner os med, er pt. fremlagt et lovforslag, der går ud på ved lovkrav at fjerne alle asbesttage i landet, forklarer SBi-seniorforskeren. Men han mener ikke, det er den optimale løsning på de en million asbesttage herhjemme.

 

- Jeg mener, et sådan tiltag vil foregå på et uoplyst grundlag, for faktuelt ved vi som fageksperter ikke, hvad det vil medføre af luftbårne fibre i hele villakvarterer eller i husenes loftrum og andre ubekendte risikofaktorer. Dels er der jo mange tage, der har mange leveår tilbage. Vi ved, at vi på sigt skal nedtage og deponere materialer indeholdende asbest, men hele deponi-delen skal gennemtænkes langt grundigere, end den er i dag. For måske kan en forsegling af asbestmaterialerne på husene vise sig at være den mest sundhedssikre deponering, forklarer Torben Valdbjørn Rasmussen og tilføjer:

 

- Fjernes et asbestholdigt tag, oplyses der ikke om det tidligere tags materiale ved et hussalg, selvom f.eks. husets loftrum stadig kan have asbestfibre hvirvlende rundt, hvis de ikke er blevet renset op ved udskiftningen af taget. Derfor er fremtidige boligejere heller ikke sikret et oplyst grundlag, som lovgivningen er i dag.

 

 

Få en professionel til at rense og male dit asbestholdige eternittag

I dag er der strenge restriktioner for, hvordan asbestholdige materialer skal håndteres. Det er blandt andet ulovligt at håndtere disse materialer for unge under 18 år, hvis der er risiko for, at de kan blive udsat for støv fra asbest, ligesom det er forbudt at genbruge, fremstille, importere, anvende, højtryksspule eller udføre en våd sandblæsning af asbestplader.

 

Hvis private boligejere er trætte af tidens patina på de bølgede plader og selv ønsker at give sig i kast med at rense deres asbestholdige eternittag, må det kun ske, hvis taget er intakt og der kun anvendes en blød børste og en vandslange med en blød vandstråle. Får du derimod en professionel til at rense og male dit asbestholdige tagforklarer, kan taget blive langt pænere - men også til den professionelle er der strenge retningslinjer, Torben Valdbjørn Rasmussen.

 

- Også for professionelle er der strenge krav til at udføre arbejdet. Som udgangspunkt er højtryksspuling af asbestholdige materialer forbudt, men Arbejdstilsynet kan give dispensation i enkelte tilfælde. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor leverandøren af udstyret til højtryksspulingen kan godtgøre, at der ikke bliver produceret støv og at spulevandet bliver filtreret. Arbejdet skal anmeldes til kommunen, og det skal oplyses, hvor arbejdet foregår, hvor lang tid arbejdet tager, og hvilke forholdsregler der bliver taget, for at miljø og omgivelser ikke tager skade, forklarer han og tilføjer afsluttende:  

 

- Før eventuel malerbehandling af tagfladen er det vigtigt, at afrensningen er grundig, samt at vælge det rigtige malemateriale, men det har også betydning for holdbarheden af malerbehandlingen, at taget algebehandles og grundes før maling i tilstrækkelig og ensartet lagtykkelse påføres. Tagmaling er specialistarbejde og forudsætningerne for, at dette arbejde udføres lovligt og korrekt kan læses i et andet af BYG-ERFAs erfaringsblade ’Fiberarmerede cementbaserede tagplader – afrensning og malebehandling’, som jeg på det kraftigste anbefaler både professionelle og private at sætte sig grundigt ind i, inden arbejdet evt. påbegyndes.

 

Find erfaringsbladene fra BYG-ERFA her:

 

Om BYG-ERFA

BYG-ERFAs erfaringsblade er en del af "alment teknisk fælleseje". De er forfattet af eksterne fageksperter og derefter kvalitetssikret og valideret af BYG-ERFAs Teknikergruppe, bestående af ni eksterne eksperter fra byggeriets forskning og praksis.

BYG-ERFA har siden 1977 virket efter retningslinjer udstukket af: Molio, Byggeskadefonden, BVB Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Forsikring & Pension, Statens Byggeforskningsinstitut og Teknologisk Institut.