<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">

DAKOFA: Der er vækstmuligheder i byggeriet, men er der materialer nok?

 • Materialer og Løsninger
 • Nedrivning
 • Målbar bæredygtighed
 • 2019-06-11
 • Ifølge prognoserne står bygge- og anlægssektoren overfor et boom. På verdensplan bliver der i 2050 således behov for næsten dobbelt så meget bebygget areal som i 2016 ifølge UNEP. Men skal sektoren være i stand til at imødekomme denne efterspørgsel, er det på høje tid, at vi bliver langt bedre til at forvalte de råstoffer og ressourcer, vi har til rådighed. Redskaberne til at nå målene finder vi i den cirkulære økonomi.

   

  Indlæg af Jette Bjerre Hansen og Ole Morten Petersen, DAKOFA – Dansk Kompetencecenter for Affald og Resourcer

   

  Redskaberne i den cirkulære økonomi

  Den cirkulære økonomi indeholder tre hovedprincipper, som alle nødvendigvis må bringes i spil, hvis vi i 2050 skal kunne sige, at vi formåede at udvikle byggeriet bæredygtigt.

   

  Det første af de tre hovedprincipper indebærer en klar strategi for bæredygtig råstofforvaltning.  Det medfører en fornuftig omgang med ikke fornybare råstoffer og ressourcer, opstilling af mål for substitution med sekundære råstoffer samt planer for reduktion af forbruget. Arbejdet må nødvendigvis foregå på det politiske niveau, som bærer mandatet til at udstikke de nødvendige rammebetingelser. En bæredygtig råstof- og ressourceforvaltningsstrategi må endvidere tage udgangspunkt i overvejelser om, hvor langt en generations ret til at udnytte ubrugte råstoffer og ressourcer rækker. Den diskussion mangler vi stadig at tage fat på i Danmark.  

   

  Det andet hovedprincip indebærer at få mere ud af de råstoffer og ressourcer, som én gang er taget i brug. Det omfatter blandt andet produktion af byggevarer med lang holdbarhed, byggeri med fleksibilitet og bedre udnyttelse i tid og rum, renovering og reparation, genbrug af bygninger til nye formål, genbrug af byggevarer og selvfølgelig også genanvendelse.

   

  Det tredje hovedprincip, som retter sig mod effektive produktionssystemer, sætter fokus på at reducere spild i produktionen af byggevarer og at minimere de negative miljøpåvirkninger.

   

  Den cirkulære økonomi indeholder således adskillige, anvendelige redskaber, og det er væsentligt at indse, at vi skal have alle redskaber i brug for at nå målet om en bæredygtighed basis for vækst. Genbrug og genanvendelse af byggeaffaldet er således kun to af mange muligheder, vi har for at blive bedre til at udnytte potentialet og dermed sikre nok byggematerialer til fremtidens stigende efterspørgsel.

   


  Samarbejde mellem affaldssektor og byggesektor

  Affaldssektoren har en vigtig opgave i at bidrage til at sikre råstoffer og ressourcer til fremtidens byggeri ved genbrug og genanvendelse af byggeaffaldet. Det er et arbejde, som sektoren er sig bevidst og har arbejdet for gennem en årrække. Men arbejdet er ikke færdigt, og vi er ikke i mål endnu. Det er vi først, når det er lykkedes at etablere en uproblematisk overgang fra oparbejdet byggeaffald til efterspurgte byggevarer som bygherren kan være tryg ved anvende. Det kræver sikkerhed, kvalitet og dokumentation.  

   

  Både byggesektoren og affaldssektoren arbejder derfor nu for at fremme selektiv nedrivning, som er en forudsætning for at bevare værdien og kvaliteten af genbrugelige og genanvendelige byggematerialer. Det er endvidere en forudsætning for at sikre sporbarheden i materialerne, som er et vigtigt element i dokumentationen af materialernes kvalitet. I de kommende år må vi sammen arbejde for at etablere effektive systemer, teknikker og kompetencer til selektiv nedrivning og sporbarhed.

   

   

  Alle skal påtage sig et ansvar

  En anden forudsætning for, at vi vil lykkes med at få genbrug og genanvendelse af høj kvalitet, er, at vi har styr på udsortering af farlige materialer og stoffer. Det er et område, hvor vi til stadighed bliver klogere og derfor skal have fokus på og agilitet til at sætte ind, der hvor vi opnår en betydelig værdi ved indsatsen i form af bedre ressourcer, højere grad af miljøbeskyttelse og et sundere arbejdsmiljø.

   

  Målene for en bæredygtig udvikling blev sat, da Danmark tilsluttede sig FN’s Verdensmål. Og nu er det så op til politikkere, byggebranchen, affaldssektoren, råstofbranchen m.fl. at tage stafetten op og ansvaret på sig. Vi har alle en stor opgave foran os, hvis vi skal sikre, at vi også i fremtiden har nok byggeklodser.

  Anbefalede artikler