<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
JL Engineering-26_1920
Annonce

Ældre domicil konverteret til moderne og fleksibelt flerbrugerhus

 • Indeklima
 • Energi og Energioptimering
 • Renovering
 • 2023-07-04
 • | Tekst af Signe Walther Mørck

  JL Engineering har været totalrådgiver på renoveringsprojektet Lautrupsgade 13-15 i Københavns Nordhavn, hvor man via en vellykket renovering har fået bygningen til at præstere performancemæssigt.

  JL Engineering-22_600


  Med speciale inden for tekni­ske løsninger, bæredygtighed, energi, indeklima og brand er JL Engineering totalrådgiver og pro­jekteringsansvarlig på PFA Ejen­dommes renoveringsprojekt i Lautrupsgade 13-15, som er belig­gende i Københavns Nordhavn. Der er tale om et omfattende re­noveringsprojekt af to større er­hvervsejendomme, som er i gang med at blive konverteret fra do­micil til et moderne og fleksibelt flerbrugerhus med gode fælles­faciliteter, som kantine og møde­rum i stueetagen, samt fleksible kontorer på de øvrige etager, for­tæller projektleder og partner i JL Engineering Jesper Christensen:

   

  – Bygningerne er fra årtusin­deskiftet og består tilsammen af 12.500 m2. Som total­rådgiver på projektet har vi haft ansvar for de tekniske installati­oner, hvor vi har stået for en væ­sentlig modernisering af installa­tionerne, som nu er up to date, og hvor der performancemæssigt er energioptimeret og skabt forbed­ringer af indeklimaet, som nu le­ver  op til moderne standarder. Vi har bl.a. installeret ny ventilation og nyt køleanlæg, da huset hver­ken præsterede på den termiske-eller atmosfæriske energi.

   

  Den åbne dialog

  Renoveringsprojektet på Laut­rupsgade er blevet til i et samar­bejde mellem PFA Ejendomme, JL Engineering, ZESO Architects, Ingholt Consult og Hoffmann, som ifølge Jesper Christensen har været karakteriseret ved et kon­struktivt tværfagligt samarbejde.

   

  – Som totalrådgiver på sagen har vi indhentet arkitekter og konstruktionsingeniører til pro­jektet. Der har været tale et kon­sensusbaseret samarbejde hele vejen igennem og en åben dialog, hvor hovedentreprenøren har været med fra renoveringspro­jektets tidlige projekteringsfase, forklarer Jesper Christensen.

   

  Jesper_portræt_4f_1600Partner JL Engineering, Jesper Christensen

   

  JL Engineering-24_600

   

  CO2-besparelse ved at renovere, optimere og bevare

  Da ældre bygninger i Danmark udgør en stor del af den samlede bygningsmasse, er det ifølge Jes­per Christensen ikke uvæsentligt at kigge ind i mulighederne for at renovere, optimere og bevare bygninger – frem for at rive ned og bygge nyt.

   

  – Der eksisterer et stort renove­ringspotentiale i Danmark. Det er muligt at få et ældre byggeri til at præstere på moderne præmis­ser, siger Jesper Christensen. Han påpeger, at de nye installati­oner på det aktuelle renoverings­projekt i Lautrupsgade er projek­teret med fleksibilitet for øje, så bygningen nemt kan opdateres til nye brugere i fremtiden.

   

  – I stedet for at rive ned og bygge nyt har vi fokus på at bevare vores fælles bygningshistorie og gen­bruge de oprindelige materialer, der er i god kvalitet og i ordentlig stand. Det gør vi bl.a. ved at ef­terisolere, hvilket kan være med nye vinduer eller udskiftning af installationer, som giver et langt lavere CO2-aftryk, tilføjer han.

   

  JL ENGINEERING A/S

  JL Engineering er et rådgivende inge­niørfirma, som har fokus på at forene bygningens performance og design. Med en kreativ og samarbejdsoriente­ret tilgang, arbejder JL Engineering på at modernisere og optimere flere ejen­domme på Sjælland og i Hovedstaden.

   

  JL Engineering er beliggende i Brøndby og har mere end 10 års erfaring med alle typer byggesager. Virksomheden beskæftiger flere end 35 eksperter og erfarne specialister inden for tekniske installationer, energi, indeklima, bære­dygtighed og brand.

  Anbefalede artikler