<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">

Ufuldstændig kloakseparering medfører fejlkoblinger

 • Anlæg
 • Klimasikring
 • 2016-05-23
 • | Indlæg af Mikael Mortensen, chefkonsulent i Kloaksektionen under Dansk Byggeri
 • Mikael Mortensen, chefkonsulent i Kloaksektionen under Dansk Byggeri mener, at både ved nyanlæg og separering af eksisterende afløbsledninger er grundige undersøgelser og slutkontrol afgørende for en tilfredsstillende separering af spildevand og regnvand.

  Der er mange fordele både miljømæssigt og driftsøkonomisk ved den separering af kloakvand, som foretages i stort omfang på landsplan i disse år, hvor der skal klimasikres og klimatilpasses både over og under terræn.

   

  Derfor projekteres mange nyanlæg som separatkloakering, og i mange byområder vil kommunerne i fremtiden forlange, at husejernes spildevand, som tidligere er ført til en fælles kloakledning for både spildevand og regnvand, nu tilsluttes hver sin afløbsledning.

   

  Dermed kan regnvand føres udenom rensningsanlæg, som belastes mindre. Desuden vil de store regnvandsmængder under skybrud ikke længere give pres på spildevandsledningerne, og tilbageløb af spildevand i husejernes kældre undgås.

   

  Men hvis kloaksepareringen skal lykkes, kræver det at alle parter holder fokus – det gælder både kommunerne, forsyningsselskaberne, kloakmestrene og ikke mindst husejerne.

   

  Klimasikrende separatkloakering

  I områder, hvor der separatkloakeres, vil husejerne fremover kunne nøjes med at koncentrere sig om, at overfladevand ikke løber ind i huset. Men det kræver, at de også selv er påpasselige med at få separeret al deres regnvand fra spildevandet.

   

  I den forbindelse er retvisende tegninger af ledningerne på matriklen afgørende, og hvis de ikke findes, bør husejerne kontrollere deres ledningsnet, hvilket typisk sker med en tv-inspektion.

   

  På den måde kan husejerne sikre, at der ikke er et dræn eller et tagnedløb på bagsiden af huset, som glemmes, når den autoriserede kloakmester tilslutter husets afløb til den offentlige separatkloak.

     Grundvand og havvand

  Klimasikring er mere end separering af spildevand. Mange steder ses, at grundvandsspejlet stiger på grund af de store nedbørsmængder. Dermed kan dræning af bygninger pludselig blive aktuel, hvor huset tidligere lå tørt, men nu står og sopper med fugtige kælder og sokler.

   

  Og kystnære områder i de indre farvande er også blevet oversvømmet af havvand, som stemmes op i fjordene under kraftigt stormvejr. Derfor er min anbefaling til husejerne, at de i samarbejde med deres lokale kloakmester sikrer huset bedst muligt mod overfladevand og oversvømmelser.

   

  En fremtidssikrende investering

  Det er med andre ord vigtigt, at husejerne følger med og tager deres del af opgaven alvorlig. Det betyder i første omgang en betydelig udgift for husejerne, men på længere sigt har de en klimasikret bolig, som også vil bevare salgsværdien bedre.

   

  Der er ingen tvivl om, at klimasikring fremadrettet vil være en seriøs salgsparameter. Og i forhold til at udføre separatkloakering skal man huske, at det mange steder er muligt at finansiere nedsivning af regnvand på egen grund med en delvis tilbagebetaling af den kommunale tilslutningsafgift.

   

  Autoriseret kloakarbejde

  Husejerne skal huske, at kloaksepareringen er autoriseret arbejde, som man ikke selv må udføre.

   

  I stedet bør husejeren kontrollere, at kloakvirksomhedens autorisation er gyldig og godkendt af Sikkerhedsstyrelsen, og endvidere er det en rigtig god idé, at bede kloakmesteren om at dokumenterer arbejdet ved en fyldestgørende og signeret tegning samt en drifts- og vedligeholdelsesplan.

   

  Dermed vil husejeren uproblematisk kunne sende en færdigmelding til kommunen, som viser, at alt kloakarbejdet er udført lovligt, og at der er brugt et autoriseret firma. Endelig vil det være fornuftigt af husejeren at forlange en afsluttende tv-inspektion, som dokumentation på omfanget og kvaliteten.

   

  Vigtig vejledning

  Det er flere steder i landet konstateret, at der sker en del fejlkoblinger i forbindelse med kloaksepareringen.

   

  Det ønsker Kloaksektionen under Dansk Byggeri at imødekomme, og i samarbejde med branchens øvrige parter og interesseorganisationer samt Danva og Niras, er vi i gang med at udarbejde en vejledning, der henvender sig til såvel grundejerne som til kloakmestrene, kommuner og forsyningsselskaberne.

   

  Vejledningen forventes at blive offentliggjort inden udgangen af 2016, og vil blive fulgt op af yderligere informationsbrochurer rettet mod husejerne samt efteruddannelse af vores kloakmestre.

   
  Anbefalede artikler