<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Skybrud og sikring af bygninger_redigeret

BYG-ERFA: Begræns skader på bygninger ved skybrud

 • Anlæg
 • Klimasikring
 • 2020-09-11

  Stadigt flere skybrud øger risikoen for oversvømmelser af regn- og spildevand i særligt udsatte områder, og det øger risikoen for, at der trænger vand ind i bygninger. Skaderne kan dog begrænses gennem målrettede og forholdsvis enkle foranstaltninger.

  Tekst af Louise Skøtt Gadeberg

   

  Den enkelte bygningsejer kan gøre sit til at sikre sine bygninger og inventar imod de skader, der kan opstå som følge af kraftigt nedbør og oversvømmelse af ejendommens afløbssystem, det omgivende terræn og det offentlige afløbssystem.

   

  Nogle huse ligger geografisk placeret på en måde, så større ombygninger og skybrudssikrende foranstaltninger kan blive nødvendige, men det er langt fra altid tilfældet. Mange kan sikre sig med mindre indgreb mod vandets indtrængen, forklarer Inge Faldager, akademiingeniør inden for Klima og Energi på Teknologisk Institut og forfatter til erfaringsbladet ’Skybrud og sikring af bygninger’, valideret af BYG-ERFAs Teknikergruppe og udgivet af Fonden BYG-ERFA.

   

  - Ud over det, ens kommune er ansvarlig for, kan man selv gøre meget for at forhindre vand i at trænge ind via terræn og afløb, og dermed kan man reducere risikoen for vandskader i en bygning. Risikoen centrerer sig ofte omkring ejendommens afløbssystem og det omgivende terræn, og her er en målrettet tætning af klimaskærmen samt sikring af bortledning af vand fra ejendommen, oplagt at begynde med, siger Inge Faldager.

   

  Kælderoversvømmelse – redigeret

   

   

  Sørg for en grundig forundersøgelse af individuelle risici

  Alle kommuner har opstillet målsætninger for afløbssystemernes funktion i f.eks. kommunale klimatilpasnings- og/eller spildevandsplaner. Spildevandsselskaberne er ansvarlige for, at kommunens krav bliver opfyldt.

   

  Kravene til spildevandsselskaberne indbefatter, at spildevand i fælleskloakerede områder ikke stiger op til terrænet oftere end en gang hvert 10. år, samt at regnvand i separatkloakerede områder ikke oversvømmer terrænet oftere end en gang hvert 5. år, angiver erfaringsbladet ’Skybrud og sikring af bygninger’ fra BYG-ERFA.

   

  - Alle åbninger i en bygning kan potentielt udgøre en indtrængningsmulighed for vandmasser ved kraftige skybrud eks.: Vinduer, døre, udluftningsventiler, revner i soklen nær terrænet, kældernedgange, lyskasser, garagenedkørsler, underdimensionerede afløb, manglende nødafløb fra flade tage/tagterrasser m.m. Fordi vandet ofte trænger ind ved terræn eller i kælderrum, bør man overveje, hvad kælderarealer benyttes til, forklarer Inge Faldager.

   

  Inden du begynder at etablere forebyggende foranstaltninger, er det desuden en god ide med en grundig forundersøgelse, så du får kortlagt de konkrete individuelle risici, der er på din grund og for din bygning: Har der tidligere været oversvømmelser på din grund - hvornår og hvor ofte? Var det regn-, tøbrud- eller kloakvand, der trængte ind i bygningen? Er afløbssystemerne løbende vedligeholdt? Er der tilstrækkeligt terrænfald væk fra bygningen, kældernedgangene og lyskasserne osv., spørger Inge Faldager og henviser til det omtalte erfaringsblad for yderligere byggeteknisk vejledning.

   

  - Desværre er der sjældent entydige løsninger på korrekt skybrudssikring, der gælder for alle bygninger. Derfor kan en gennemgang udført af en fagmand være en god investering.

   

  zane-lee-9NeXFpoUYaE-unsplash

  Læs meget mere om skybrud og sikring af bygninger hos BYG-ERFA

  • Denne artikel tager udgangspunkt i erfaringsbladet ’Skybrud og sikring af bygninger’ ((99) 14 12 31), som du finder her: https://byg-erfa.dk/skybrud-og-sikring-bygninger

  • Find desuden flere erfaringsblade om skybrudssikring på BYG-ERFAs hjemmeside
   Kælderoversvømmelse – opstemning i hovedkloakker
   Grønne tage – membraner, dræning, isolering og vækstlag
   Vandbelastede sokler ved terrændæk – terrænforhold og niveaufri adgang
   Drænvand – pumpebrønde, nedsivning af regnvand i faskiner
   Fugtskader i ældre kældre – undersøgelser
  Anbefalede artikler