<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
IMG_20190426_115640_1920
Annonce

BGFIX-direktør: Vi vil højne sikkerheden på byggepladsen

 • Byggepladsen
 • Sikring og Adgangskontrol
 • 2021-05-11

  På mange byggepladser er det stadig så­dan, at enhver kan køre en pickup ind på pladsen, uden at nogen løfter et øjen­bryn. Og når den kører ud igen, er den må­ske fyldt med stjålne materialer eller værktøj. Kendsgerningen er i hvert fald, at der i Dan­mark stjæles for tre gange mere på byggeplad­serne end i Sverige. Og sådan behøver det slet ikke at være, mener salgsdirektøren i BGFIX.

  - Vi vil gerne være med til at højne sikkerhe­den. Og det er hverken svært eller dyrt at sikre sig bedre. Herhjemme er man dog tilbagehol­dende med at bruge penge på den slags. Selv­om der er godt gang i byggeriet, virker det som om, at budgetterne til etablering af en bygge­plads ikke har ændret sig. Og det er jo forkert. Man burde i stedet se øget sikkerhed som en investering i mindre tab, siger Niels Webb.

   

  Han peger på, at entreprenørerne i Danmark har en tendens til gerne at ville have hegn af en god kvalitet, mens de glemmer, at meget også handler om hvor nemt det er at komme ind og ud på byggepladsen.

   

  Sådan er det ikke i Sverige, hvor BGFIX har sin oprindelse. Her prioriteres sikkerhed på byggepladsen helt anderledes højt. Blandt an­det ved, at indgangen som oftest er spærret af, og kun kan åbnes med et kort eller en kode. Det er nogle af de gode erfaringer herfra, som BGFIX’s danske afdeling har introduceret til det danske marked og også fået en god respons på.

   

  Siden starten i 2017 har man især oplevet en stærkt stigende efterspørgsel på elektriske folde- el­ler skydeporte med ADK (adgangskontrol) i form af kort, GSM eller kodetastatur. Men også rotationslåger, personalelåger og svingporte går der en del af. Især de låger, der leveres færdigmonteret på en jernplade, er ble­vet populære, da de ikke kræver andet end et jævnt underlag og en stikkontakt.

   

  20201223_145800

   

   

  Lovgivningen kan være bedre

  En af forklaringerne på, hvorfor der ikke er så stort fokus på indgangen til byggepladsen her­hjemme som i vores naboland er, at det i Dan­mark er folks eget ansvar, hvis der sker dem noget ved at gå ind på en byggeplads. I Sverige er det, så vidt Niels Webb ved, mestendels en­treprenørens ansvar.

   

  Og det er derfor også en af de ting, som han gerne så ændret herhjemme.

   

  - Herhjemme er entreprenørerne ikke så be­kymrede for, hvem der går ind på byggeplad­sen. De virker mere bekymrede for Arbejds­tilsynet, hvor lovgivningen stiller flere krav. Derfor mærker vi især stor interesse hos vo­res kunder for at øge sikkerheden for medar­bejderne på byggepladsen. Både med aflæsningsplatforme til lastbiler, sikkerheds­rækværk til etagebyggeri, nye typer af afspær­ring og skrappe farver på tingene, så de bliver mere synlige, påpeger Niels Webb.

   

  Selvom sikkerheden og trygheden er høj for dem, der arbejder på byg­gepladsen, mener salgsdirektøren, at lovgivningen herhjemme i højere grad også burde tage højde for de andre store udfordringer, som er på området – især det stigende problem med tyveri. I Sve­rige er tyverier – trods stor sikkerhed – steget de senere år. Og Niels Webb ser ingen grund til at tro, at det vil være anderledes i Danmark.

   

  - Der er ingen tvivl om, at der fra myndighe­dernes side burde være mere fokus på dette. Selv gør vi i BGFIX meget ud af at gøre kunder­ne opmærksomme på fordelene ved at have hegn og låger, der er sikrere end de umid­delbart selv ser et behov for. Når vi forklarer om hegn, der holder bedre og samtidig bliver rost af overvågningsfirmaer, for at skabe god sikring mod tyveri, vækker det ofte byggelederens interesse, fortæller han.

   

  En stor del af rosen fra overvågningsfirmaer­ne gælder BGFIXs hegn kaldet Antiforce. Det er meget finmasket, og sammen med sikkerheds­koblingen kan denne løsning ikke skilles ad uden en specialnøgle.

   

  Uanset hvad, er hurtig levering helt afgørende. Som Niels Webb siger, har bygge­pladsernes projektledere ofte så travlt, at man er nødt til at kunne levere inden for 24 timer. Men med et stort lager af færdige og samlede løsninger går ingen kunder forgæves hos BGFIX, forsikrer direktøren.

  1
  Anbefalede artikler