<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
https://dl2phipa8wx75.cloudfront.net/mediaxpress/600x426/1ea69d60e48dde95325e8f5bf3fe86d461b972bd/article/1631700246-per-entrepriseform.jpg
Annonce

Ved du, hvilken entrepriseform du skal vælge?

  • 2021-09-15

Entrepriseretten omhandler alle de aftaler, der bliver indgået i en byggesag mellem en entreprenør og en bygherre om opførelsen af et bygger eller et anlægsarbejde. Entreprenøren er den håndværker eller det firma, som udfører arbejdet, f.eks. et byggeri. Bygherren er den person eller det firma, som betaler for opførelsen af byggeriet. 

 

Der er forskellige former for entrepriser, og dertil kommer de mange komplekse regler. Det gør det svært at finde rundt i. De mest kendte former for entrepriser er hovedentreprise, totalentreprise og fagentreprise. De forskellige entrepriseformer pålægger entreprenøren forskelligt omfang af ansvar for f.eks. projektering og koordinering af de enkelte delopgaver i den samlede entreprise.

 

Entrepriseretten er ikke reguleret ved lov. Entrepriseretten er derfor altovervejende domineret af en række standardvilkår, der ofte anvendes. Det er de såkaldte ”AB-vilkår”. AB-vilkårene er flere gange blevet revideret, og den sidst nye er AB 18.

 

Da der stilles store krav til både entreprenøren og bygherren, er det en god idé at indgå en klar aftale. Jo mere klar og præcis en aftale, desto mere minimerer man risikoen for stridigheder om parternes pligter og rettigheder samt tvister og uklarhed.

 

De forskellige entrepriseformer

En totalentreprise indebærer, at entreprenøren står for det hele, herunder projektering, byggestyring og samtlige byggeopgaver. Der vil som oftest være et større hold af arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og underentreprenører bag totalentreprenøren. Herefter vil totalentreprenøren som regel koordinere de respektive rådgivere og underentreprenører.

 

En hovedentreprise indebærer i modsætning til totalentreprisen, at byggeherren selv forestår udarbejdelsen af projektmaterialet, udbudsmaterialet og indhentning af diverse godkendelser. Typisk vil hovedentreprenøren sørge for kontrakter med diverse underentreprenører, og ligeledes vil vedkommende stå for kontrakter, tidsplan samt økonomi.

 

En fagentreprise indebærer, at bygherren selv står for at udarbejde hele projektmaterialet. Herefter står bygherren også selv for at indgå kontrakter med de respektive fagentreprenører, tilsyn og styring af hele entreprisen samt de tilhørende entreprenører. Dvs. entreprenørerne kun skal tage ansvar for sit eget arbejde og udføre dette i overensstemmelse med aftalen.  

 

De forskellige regelsæt

AB 18 står for almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. Det er frivilligt for parterne, om de ønsker, at AB 18 skal være gældende. Vælger parterne AB 18 for deres kontrakt, så gælder der en række rettigheder og forpligtelser for aftaleparterne. AB 18 er omfattende og regulerer parternes aftalegrundlag, sikkerhedsstillelse og forsikring, udførelsen af entreprisen, betaling, tidsfristforlængelse og forsinkelse, aflevering, mangler, eftersyn, ophævelse og tvistløsning.

 

Anbefalede artikler