<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
article_image

Hvilke regler gælder for fald og vandtætning i vådrum?

  • 2021-05-25

Hvorvidt SBi-anvisninger, BYG-ERFAs erfaringsblade eller alment teknisk fælleseje skal følges, når det gælder vandafledning fra vådrumsgulve og dermed fald på gulve, har skabt usikkerhed om gældende retningslinjer. Vejledningen til BR18 lemper nemlig i nogle tilfælde på tidligere krav, fortæller Martin Morelli, civilingeniør, ph.d., på BUILD, Aalborg Universitet.

Tekst af Louise Skøtt Gadeberg


Projektering og udførelse af vådrum er kompliceret, fordi der er mange krav, der skal opfyldes. Mange skader skyldes, at gældende retningslinjer ikke følges eller der opstår tvivl om, hvilke retningslinjer, der skal følges - og arbejdet derfor ikke bliver udført korrekt.

 

- Tvivlen kan handle om, hvorvidt SBi-anvisninger, BYG-ERFAs erfaringsblade eller alment teknisk fælleseje skal følges, når det gælder vandafledning fra vådrumsgulve og dermed fald på gulve, og det har selvsagt skabt usikkerhed om gældende retningslinjer. Vejledningen til BR18 lemper nemlig i nogle tilfælde på tidligere krav, siger Martin Morelli, civilingeniør, ph.d., på BUILD, Aalborg Universitet.

 

Han har sammen med Erik Brandt, civilingeniør og seniorforsker samme sted, samt Morten Kronholm Mathiasen, selvstændig diplomingeniør, udarbejdet erfaringsbladet ’Udførelse af vådrum fald og vandtætning’, der er udgivet af Fonden BYG-ERFA.

 

- Der sker mange skader i vådrum som følge af vandgennemtrængning, skimmelvækst, råd og svamp – hvilket ofte kræver kostbare udbedringer. Og derfor er afklaring på dette område højaktuelt, siger Martin Morelli og tilføjer:

 

- Desuden registreres der mange svigt på grund af manglende vandafledning på gulv, dvs. bagfald og lunker, men også manglende bassinvirkning, som ellers skal sikre, at vand på gulvet holdes inde i vådrummet, hvis der opstår en lækage eller vandskade. Skader med vand er altid alvorlige, og derfor er klare retninjer afgørende.Tre fokusområder i gældende regler

Bygningsreglementet 2018 stiller funktionsbaserede krav til vådrum, og kravteksten er uændret siden 2008. Men den tilhørende vejledningstekst uddyber nogle af kravene, især om fald på gulv og områder med vandbelastning, og det er nyt i forhold til tidligere bygningsreglementer.

 

- Den nye vejledningstekst har medført, at der ikke længere er fuld overensstemmelse mellem vejledningsteksten og retningslinjerne i SBi-anvisning 252. Det har medført, at vejledningsteksten kan fortolkes forskelligt og dermed give konflikter mellem bygherre, projekterende, håndværker og tilsyn, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, forklarer Martin Morelli og understreger, at anvisningen stadig opfylder BR18.

 

For at skabe et klart overblik, har de tre forfattere fokuseret på tre hovedområder for at skabe klarhed over emneområdet i erfaringsbladet.

 

- Det betyder dels en tilstræbt tilpasning af retningslinjerne i SBi-anvisning 252 om fald på gulv, så der er overensstemmelse med vejledningsteksten i Bygningsreglement 2018 (BR18) – ændringer, der er udarbejdet i samarbejde med BUILD, AAU, samt at anvise mindre præciseringer på områder, som har givet branchen udfordringer, konstaterer Martin Morelli og tilføjer:

 

- Derfor gælder - medmindre andet er nævnt - justeringerne af teksten både for vådrum i enfamiliehuse og i etageejendomme. Desuden redegør vi i erfaringsbladet for anvendelse af løsninger med ETA (Europæisk Teknisk Vurdering), TGA (Teknisk Godkendelse til Anvendelsen) eller MK-godkendelser, som en del af alment teknisk fælleseje.

 

 

Metodefrihed men dokumentationsansvar
Martin Morelli tilføjer, at retningslinjerne i det nye erfaringsblad fra BYG-ERFA primært handler om nybyggeri og væsentlige renoveringer. Han understreger også, at der er metodefrihed for udførelse af vådrum, og de kan derfor godt udføres uden at følge retningslinjerne i alment teknisk fælleseje.

 

- I givet fald skal man selv sørge for fornøden, uvildig dokumentation for, at bygningsreglementets krav overholdes, f.eks. ved at få en MK-godkendelse på løsningen, hvilket erfaringsbladet også beskriver. Ved tvister vil alment teknisk fælleseje dog som hovedregel blive lagt til grund for vurdering af, om en løsning er udført korrekt, og netop derfor bør alment teknisk fælleseje følges”

 

Læs mere om regler og krav i erfaringsbladet ’Udførelse af vådrum – fald og vandtætning’ ((50) 21 02 05):Udførelse af vådrum – fald og vandtætning – Figur 1
Bruseniche, der er åben til den ene side – med eller uden bruseforhæng. Dybden sættes til mindst 0,8 m, og det vandbelastede område regnes for at gå yderligere 0,5 m ud fra brusenichen, i alt mindst 1,3 m. Kilde: BYG-ERFA

 

Udførelse af vådrum – fald og vandtætning – Figur 4
Eksempel på badekar og bruseniche, der er placeret tæt på hinanden, så vand foran badekaret kan ledes til brusenichen. Kilde: BYG-ERFA

 

Boks om BYG-ERFA

BYG-ERFAs erfaringsblade er en del af "alment teknisk fælleseje". De er forfattet af eksterne eksperter samt kvalitetssikret og valideret af BYG-ERFAs Teknikergruppe bestående af 9 eksterne eksperter.
Fonden BYG-ERFA har siden 1977 virket efter retningslinjer udstukket af: Molio, Byggeskadefonden, Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB), Erhvervs- og Byggestyrelsen, Forsikring & Pension, Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet, BUILD, og Teknologisk Institut.