<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
IMG_2174_1920

Der skal større fokus på sikkerhed ved arbejde med fjernvarme

 • Byggepladsen
 • Sikkerhed
 • Veje og Infrastruktur
 • Energi og Energioptimering
 • 2023-06-21
 • | Indlæg af Mette Møller Nielsen DI, Brancheservicecenter Byggeri og Flemming Hansen 3F Byggegruppen, formandskab for BFA Bygge og Anlæg

  Fjernvarmenettet i Danmark skal over de næste par år udvides og renoveres. Det er derfor vigtigt at have fokus på sikkerheden ved arbejde ude på vejene – også fra bygherre og vejmyndigheder. Det pointerer Mette Møller Nielsen og Flemming Hansen, som udgør formandskabet for Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg (BFA Bygge og Anlæg), som består af arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer på bygge- og anlægsområdet.

  I de kommende år kan der forventes en markant stigning af gravearbejde på vejene i byrummet, når vi i Danmark skal have udvidet fjernvarmenettet og det eksisterende ledningsnet skal renoveres. I denne forbindelse er det vigtigt at sætte fokus på sikkerheden ved gravearbejde for at forebygge og undgå arbejdsulykker. Det er en opgave som både bygherre, entreprenører og medarbejdere har et ansvar for.

   

  Da arbejde både på og i vej er forbundet med en betydelig risiko, varsler Arbejdstilsynet derfor et særligt tilsyn med sikkerheden ved fjernvarmearbejde. Tilsynet vil have særligt fokus på påkørsel, risiko for sammenstyrtninger og overgravninger af andre rør og ledninger.

   

  Planlæg før arbejdet går i gang

  En afgørende faktor for at undgå arbejdsulykker er planlægning af arbejdet, før det går i gang. Der påhviler også bygherre en planlægningsforpligtelse, hvor bygherren bl.a. skal:

   

  • Udføre de nødvendige forundersøgelser f.eks. jordbundsforhold og placering af ledninger i jorden.
  • Identificere, vurdere og imødegå særlige risici på byggepladsen/anlægsområdet, herunder i jorden.
  • Eksisterende installationer i jorden identificeres og kontrolleres samt i nødvendigt omfang sikres og tydeligt afmærkes, inden arbejdet påbegyndes. Det er ved afmærkning vigtigt at være opmærksom på krav til respektafstande for forskellige ledningstyper.
  • Sikre tilstrækkelig plads og korrekt afstand mellem udgravning og trafik og sikre udgravningen med trafikværn mv. Arbejdsområdet skal være sikret mod påkørsel og udgravningen må ikke belastes af tung trafik tæt på.

   

   

  Tilstrækkelig plads

  For at understøtte tilstrækkelig plads til arbejde på i forbindelse med renovering og udvidelse af fjernvarmenettet, vil parterne bag BFA Bygge og Anlæg opfordre til, at Arbejdstilsynet også gennemfører en indsats rettet mod bygherrer. Det er her vigtigt, at der er fokus på at vælge det gode og sikre arbejdsmiljø, hvor der ikke sker alvorlige hændelser og ulykker som f.eks. påkørsler. Dette kan ind imellem betyde, at man må ændre på trafikken for at give plads til arbejde på vej.

   

  Pas på beskadigelse og overgravning af ledninger

  Det er også nødvendigt at have fokus på risikoen for ledningsovergravninger og beskadigelse af eksisterende ledningsnet. Overgravning af gas- eller højspændingsledninger kan være meget farligt og føre til store skader, hvis det noget skulle gå galt. Det er derfor vigtigt at overholde respektafstande på hver side af ledninger og kabler. Her har bygherren især et ansvar for at være opmærksom på, at koordinering og planlægning af arbejdet sker i samarbejde med de relevante entreprenører.

   

  Afstivning af udgravningen

  Når der skal foregå arbejde under terræn, skal udgravningen sikres, så siderne ikke kan skride sammen under arbejdet. Dette gøres enten gennem tilstrækkeligt anlæg (skrå sider) eller ved afstivning vha. gravekasse eller tilsvarende.

   

  Arbejde i udgravningen

  Det er vigtigt at forebygge nedslidning ved dårlige arbejdsstillinger, herunder f.eks. knæliggende arbejde. Svejsning af rør kan f.eks. i mange tilfælde foregå på terræn, hvor det kan være nemmere at sikre en hensigtsmæssig arbejdshøjde.

  I forbindelse med svejsning af fjernvarmerør kan der opstå sundhedsskadelig røg, der har svært ved at komme væk, idet udgravningen udgør en ’gryde’, som røgen ikke kan slippe ud af. Der skal altid anvendes processug til at fjerne røgen. Hvis røgen ikke fjernes effektivt, skal der desuden anvendes luftforsynet åndedrætsværn. Det kan også være nødvendigt at ventilere selve udgravningen for at beskytte de ansatte, der ikke udfører svejsning.

  Oplæring, instruktion og uddannelse

  Arbejdsgiveren skal sikre, at de ansatte er instrueret i de risici, der er forbundet med arbejdet, i indholdet i en evt. beredskabsplan samt i hvordan de skal forholde sig, hvis eventuelle risici opstår under arbejdet.

   

  Instruktionen kan følges op med relevante kurser, som f.eks. ”Kursus i forebyggelse af graveskader” og ”Vejen som arbejdsplads”.

   

  BFA Bygge og Anlægs hjemmeside kan du bl.a. finde følgende vejledninger, hvor det vigtigste omkring sikkerhed og arbejdsmiljø bliver gennemgået via Branchevejledning om fjernvarmearbejde, Branchevejledning om gravearbejde ved byggeri og anlæg og Branchevejledning om gravearbejde i nærheden af eksisterende ledningsnet

  Anbefalede artikler