Niron_Hannah_NY

Spæncom vil sætte en høj bæredygtig standard for byggebranchen

Betonproducent Spæncom ønsker at være den førende leverandør af mere bæredygtige betonelementer til fremtidens byggebranche og har igangsat en lang række tiltag.

Bæredygtighedskoordinator Hannah Strunge Nissen skal i tæt samarbejde med bæredygtighedschef Niron Nirmalananthan være med til at styrke indsatsen for en grønnere fremtid og sikre, at Spæncom er den førende leverandør af betonelementer med det laveste klimaaftryk.

 

Kravene til bæredygtighed i byggebranchen skærpes løbende. Det mærker man også hos Spæncom i form af, at kunderne stiller stadig større krav om mere bæredygtige løsnin­ger og ikke mindst tilhørende dokumentation. Derfor har virksomheden styrket organisationen med ansættelse af en bæredygtighedskoordina­tor, der skal arbejde tæt sammen med bæredyg­tighedschefen. Derudover er der sat gang i man­ge initiativer i virksomheden, som bl.a. omfatter optimering af betonrecepterne og finjustering af produktionsprocesserne, herunder liggetider og skæringsteknikker.

 

- Hos Spæncom tager vi ansvar for at minime­re vores påvirkning på mennesker og miljøet. Det er afgørende for os at sætte høje mål, og derfor går vi grundigt til værks i vores bæredygtigheds­arbejde. Vi har gennemført dybdegående analy­ser og afholdt workshops for at fastlægge vores nøgleområder inden for bæredygtighed, og der­med sikret en effektiv og målrettet indsats, og vi har allerede opnået markante forbedringer, for­klarer Niron Nirmalananthan, bæredygtigheds­chef hos Spæncom.

 

Der er sat høje ambitioner for Scope 1+2 samt Scope 3 med mål om CO2-reduktion i 2030 på hhv. 80 % og 60 % i forhold til 2020. 2022-resul­tatet fortæller, at CO2-udledningen i Scope 1+2 er reduceret med 33 %. I Scope 3, som vedrører rå­materialer fra leverandørerne, er der i samme pe­riode tale om en reduktion på 15 %.

 

- Vi har styr på vores egne produkter og pro­cesser. Men vi skal kunne dokumentere hele ve­jen igennem værdikæden, og her omfatter Scope 3 jo leverandørerne. Det er nok her, vi bruger de fleste ressourcer på at opsamle alle nødvendige data, siger bæredygtighedschefen.

 

 

Digitale EPD’er og klimaregnskab

89 % af Spæncoms produkter er nu dækket af EPD’er, og virksomheden kan tilbyde digitale EPD’er direkte på hjemmesiden - vigtigt værktøj for Spæncoms kunder. Niron Nirmalananthan forklarer:

 

- Vores EPD’er bliver stadig bedre, men det kræver også, at vi ikke kun kigger på selve produktet men også områder som affaldshånd­tering og energiforbrug. Vi har f.eks. reduceret na­turgasforbruget med omkring 30 % siden 2020. Når vi justerer for produktionens omfang, svarer det til en reduktion på 5 % pr. ton produceret be­ton. Herudover er strømforbruget reduceret med 20 %, der er indført brug af genbrugsplastfolie, og der er nu LED belysning på alle fabrikker.

 

Spæncom har også uddannet flere interne DGNB-konsulenter og udviklet egne DGNB-proce­durer. Det har bl.a. bevirket, at produktions- og montageprocesser er forbedret med sundere og mere miljøvenlige materialer, hvilket både gavner miljøet og medarbejdernes sundhed. Derudover har virksomheden i 2023 prioriteret udarbejdel­sen af et klimaregnskab.

 

- Først og fremmest for, at vi kan vise vores engagement for at reducere vores miljøaftryk og være en mere ansvarlig producent. Vi betragter klimaregnskabet som et essentielt værktøj i vo­res bestræbelser på at reducere vores CO2-ud­ledning, da klimaregnskabet giver et unikt over­blik over de emissioner, der ligger fordelt på mange forskellige områder, store som små. Kli­maregnskabet bidrager også væsentligt til at ska­be tillid og gennemsigtighed internt i vores orga­nisation samt eksternt over for kunder og eventuelle nye samarbejdspartnere, siger Niron Nirmalanathan.

 

Han understreger, at Spæncoms bæredygti­ge rejse på ingen måde er slut endnu og opfor­drer til, at man følger bæredygtighedsindsatsen på hjemmesiden, hvor der løbende kommunike­res nye tiltag.

Kontaktinformation

  • Spæncom A/S
  • Akacievej 1, 2640, Hedehusene
  • Tlf: +45 8888 8200
  • Web: https://spaencom.dk/
  • Email : info@spaencom.dk