logo

Klimaændringerne driver væksten

NO DIG-metoder, TV-inspektion og en digital kortlægning af landets ledningssystem bliver væsentlige indsatsområder, hvis de klimatiske ændringer og fremtidens øgede mængde nedbør skal imødegås.

 

Indlæg af Per Bjerregaard Jepsen, konsulent for Rørtekniksektionen under Dansk Byggeri

 

Der er stort fokus på klimaforandringer og landets kloaknet i disse år. Og det er klimaændringerne, der driver væksten: I mange år frem vil de kommunale forsyningsselskaber stå foran en række udfordringer i forhold til de ændrede klimaforhold og større nedbørsmængder, især hvor ledningsnettet ikke er registreret eller skal separatkloakeres. Og i takt med at væksten i Danmark stiger generelt, skal der også investeres mere i langsigtede og holdbare løsninger.

 

Nedslidte ledningsnet kræver handling

Den tendens gør sig også gældende inden for TV-inspektion og NO DIG-arbejder. Rørtekniksektionen under Dansk Byggeri er sat i verden for at sikre kvalitet og dokumenteret kontrol på området og omfatter netop disse to medlemsgrupper: NO DIG- og TV-inspektionsgrupperne. I dag har vi her i landet et rør- og ledningsnet, der i vid udstrækning er nedslidt og som vil kræve omfattende fornyelser og renoveringer i årene fremover. Og derfor er det nu så vigtig at få klarlagt, dokumenteret og opdateret hele nettet, så vi kan reagere på klimaforandringer og en øget nedbørsmængde.

 

Bl.a. derfor vil vi i de kommende år også opleve yderligere vækst i både antal TV-inspicerede ledningsstrækninger, antal kilometer og såvel renoveringer som nyanlæg af kloakledninger. På den baggrund forventer DTVK (Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning, red.) og de to NO DIG-kontrolordninger yderligere tilgang af nye medlemmer, der gerne vil udføre arbejdet efter de højeste krav og ensartede standarder – og dermed gøre det muligt at byde ind på denne type opgaver.

 

Læs mere om VVS, Kloak & Forsyning

 

Formålet med Rørtekniksektionen

Både NO DIG og TV-inspektion kræver dokumenteret, høj kvalitet, så resultatet er fuldstændigt troværdigt, og det var netop på den baggrund at Rørtekniksektionen blevet stiftet i 2010 som en fælles platform for de to brancher, der har et vist fagligt fællesskab. Rørtekniksektionen består nu af de to medlemsgrupper: NO DIG-gruppen med 14 medlemsvirksomheder og TV-inspektionsgruppen med 36 medlemsvirksomheder.

 

Lige siden stiftelsen har Rørtekniksektionens vigtigste opgave været at markedsføre de tre kundestyrede branchekontrolordninger, som skal sikre dokumenteret kvalitet, der samtidig også bliver eksternt kontrolleret i form stikprøver. Formålet med Rørtekniksektionen er i høj grad også at varetage medlemmernes erhvervsinteresser og at repræsentere branchen over for den politiske verden, myndighederne, medierne og offentligheden i bred forstand.

 

Derfor NO DIG-kontrolordninger

NO DIG er de opgravningsfrie løsninger til renoveringer og fornyelser af vand- og kloakledninger, der ofte anvendes i byer, ved vejkrydsninger og jernbaner, hvor gravearbejde virker mest forstyrrende og praktisk besværligt. Da de nye teknologier med opgravningsfrie metoder – dvs. styret boring og gennempresning – kom, betød det også en vis skepsis fra omverdenen, og det var en aktuel anledning til at stifte Rørtekniksektionen.

 

Efter et forudgående arbejde med sine kundegrupper etablerede NO DIG-gruppen i 1997 Kontrolordning for ledningsrenovering og Kontrolordning for styret boring og gennempresning i 2001. I dag har førstnævnte aktuelt 22 tilsluttede systemer fordelt på 11 firmaer til NO DIG-renovering af afløbs- og vandledninger samt fem tilsluttede systemer til overgangsløsninger mellem en renoveret hoved- og stikledning. Og der er grundlag for optagelse af systemer til strømpeforing eller stram foring af kloakledninger samt systemer til rørsprængninger og udskiftninger af både afløbsledninger og vandledninger.

 

Læs mere om Klimasikring

 

Knivskarpe krav – egne og eksterne

Vi prioriterer som nævnt dokumenteret kvalitet højt. Derfor lægger vi også vægt på kravene til at komme med i kontrolordningerne. F.eks. skal der gennemføres eksterne korttids- og langtidsprøvninger af udtagne prøvestykker fra udførte renoveringer for at blive optaget i Kontrolordning for ledningsrenovering med systemer til stram foring eller strømpeforing. Også optagelse af overgangsprofiler indebærer en ekstern kontrol af tætheden af udførte overgangsløsninger i en særlig prøvekasse hos Teknologisk Institut. Og optagelse af rørsprængninger kræver minimum samlet 700 meter udført ledningsudskiftning fordelt på mindst 20 forskellige strækninger.

 

Den eksterne kontrol gennemføres i form af årlige kontrolbesøg på kontoradressen, hvor en afsluttet sag af hvert tilsluttet system udtages til en kontrol af, om det udførte arbejde er udført og dokumenteret i henhold til vilkårene for tilslutningen, og der gennemføres også en besigtigelse af et igangværende projekt. Firmaer, der er tilsluttet med strømpeforingssystemer, skal derudover to gange om året indberette resultaterne af deres egenkontrol af de udførte arbejder.

 

De opgravningsfrie løsninger

Når det kommer til Kontrolordning for styret boring og gennempresning – dvs. de opgravningsfrie løsninger i f.eks. byområder – er der p.t. 23 tilsluttede virksomheder med metoder til etablering af nye ledninger ved brug af styret boring. Denne Kontrolordning er samtidig også åben for optagelse af pilotrørsmetoder, mikrotunnelering og ikke-styrbare gennempresningsmetoder.

 

Og igen må arbejdet nødvendigvis dokumenteres og kvalitetssikres. Det sker gennem udarbejdelse af en obligatorisk standard-borerapport i forbindelse med positioneringen af et udført nyanlæg af en ledning ved brug af styret boring. En standardiseret borerapport, som de tilsluttede firmaer og kunderepræsentanterne i kontroludvalget har udviklet i fællesskab.

 

Heri skal firmaet dokumentere, at der er indhentet gravetilladelse og oplysninger om tilstedeværende ledninger i det berørte areal. Og ikke mindst dokumentere, hvordan man har planlagt at udføre det kommende borearbejde i praksis ud fra disse forhold, og endelig skal det færdige arbejde positioneres. Alt sammen både for at undgå økonomiske fordyrelser på grund af fejlagtige boringer – og ikke mindst af hensyn til langsigtet tænkning i forhold til fremtidens klima og nedbørsstigninger.

 

Mere digitalisering

I dag findes der en digital udgave af denne standard-borerapport, som Kontrolordningen har udviklet. Foreløbig er det frivilligt, om de tilsluttede firmaer ønsker at gøre brug af den. Men allerede nu anvender ni af firmaerne den digitale udgave til deres afrapportering.

 

Og generelt går udviklingen i den retning. Det vil fremover gøre det nemmere at indrapportere et udført ledningsarbejde til LER-registret – det landsdækkende register over alle landets ledningsejere. Her skaffer man oplysninger om ledningers placering i jorden og søger tilladelse, inden grave- eller NO DIG-arbejdet sættes i gang. Også Kontrolordning for styret boring og gennempresning gennemfører årlige kontrolbesøg enten på kontoradressen eller som markbesøg af et igangværende projekt.

 

Rekordår for TV-inspektion og DTVK

Det var TV-inspektionsgruppen, der sammen med deres kundegrupper stiftede DTKV tilbage i 1986. I dag er alle 36 medlemsvirksomheder tilsluttet DTVK med tilsammen 143 DTVK-certificerede ansatte TV-operatører, hvis udførte inspektioner kontrolleres som stikprøve af de p.t. fire tilknyttede DTVK-konsulenter. Deres eksterne kontrol omfatter ca. 8 % af de udførte TV-inspektioner under DTVK. I løbet af 2016 blev 4.626 km ledninger inspiceret, og det blev dermed et rekordår for DTVK-medlemmer og det bedste nogensinde i DTVK’s 30-årige historie.

 

Det stiller høje krav til både teknologi og uddannelse at blive optaget som medlem i DTVK. Det gælder både hvad angår avanceret TV-udstyr og TV-operatører uddannet af de specialiserede DTVK-konsulenter. Dertil kommer krav om løbende efteruddannelse af de certificerede TV-operatører mindst hvert femte år, og certifikatet fornyes for ét kalenderår ad gangen.

 

Troværdig data og fremtidssikrende løsninger

Desuden skal et tilsluttet TV-inspektionsfirma over en toårig periode som minimum have TV-inspiceret samlet 20 km eller mindst 1.000 ledningstrækninger for at bevare rutinen og kunne bevare tilslutningen. Al udført TV-inspektion skal indberettes til DTVK. Med andre ord: Når der benyttes godkendte DTVK-medlemmer, kan kunderne have tillid til TV-inspektionernes data.

 

Forude ligger nu den løbende udfordring med at få kortlagt, dokumenteret og digitaliseret hele Danmarks ledningsnet, så vi både kan bidrage med økonomisk fornuftige og langtidsholdbare løsninger og dermed imødegå de klimatiske ændringer, der allerede er i gang.

 

Ønsker du fremadrettet at modtage nye historier fra Bygge og Anlægsbranchen.
Tilmeld dig til vores nyhedsbrev her:

testEmail

*Nyhedsbrevet indeholder historier fra vores redaktion, brancheorganisationer og annoncører.

Service
Læs avisen online
Nyheder i din mailboks
Bygge & Anlægsavisen
Kontakt 
Medieinformation
Tip redaktionen!
Annoncer
www.bygge-anlaegsavisen.dk
Nyheder
Nybyggeri og renovering
Produktnyt
Motor/Transport
Profiler
Messer
Bygge- & Anlægsavisen

Bredgade 36. 1. Sal - Forhuset                               
1260 København K
CVR: 28890346
 
Telefontider:
Mandag - Fredag:    09.00 - 16.00
Hovednummer:     +45 3344 5555