<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Bygningsstyrelsen ønsker at bruge entreprenører som sparringspartner
annonce

Bygningsstyrelsen ønsker at bruge entreprenører som sparringspartner

I dag er der stadig for mange projekter, der ender i dyre og frustrerende konflikter pga. mangler i det færdige byggeri. Direktør for Bygningsstyrelsen Gyrithe Saltorp mener, at en større rolle til entreprenøren allerede i projekteringen kan være med til at højne kvaliteten i udbudsmaterialet, hvilket giver både en bedre byggeproces og et bedre byggeri.

 

Tekst af Mikkel Weber Sandahl

 

Med den nye udbudslov har man fra politisk hold bestræbt sig på at gøre udbudsprocedurer mere fleksible, hvor der er nye muligheder for dialog og forhandling som værktøjer. Og i Bygningsstyrelsen har man taget de nye muligheder til sig, ligesom man har afholdt Entreprenørmøder over hele landet for at fortælle om kommende projekter og Bygningsstyrelsens kriterier som bygherre. Direktør for Bygningsstyrelsen Gyrithe Saltorp udtaler:

 

- Vi går ind i en dialog med byggebranchen med det formål at gøre processerne omkring udbud mere smidige. Man kan sige at ved at lave udbud, der giver det rigtige resultat, så slipper vi for at slås med hinanden bagefter. Lige nu er der for mange mangler, specielt i de tekniske installationer, og det kan vi som bygherre ikke leve med. Derfor indbyder vi entreprenørerne til dialog; vi sætter os for bordenden og spørger: Hvad kan vi gøre anderledes, som giver en effekt?

 

Læs mere om Byggebranchens Udvikling

 

Dialog-knap – nemt at komme i kontakt

Bygningsstyrelsens Entreprenørmøder kunne landets entreprenørvirksomheder høre mere om specifikke projekter såsom et stort sundhedsbyggeri og en ombygning af en skovskole.

 

- Man kunne godt have en mistanke om, at når en stor statslig bygherre inviterer til møde, så kommer folk af pligt eller for at holde sig til. Men de her Entreprenørmøder har været meget vellykkede, og vi har fået fin respons – der har været mange henvendelser efterfølgende, hvor folk fortalte, at de har fået rigtig meget konkret viden, som de kan bruge i deres tilbudsgivning fremover, fortæller Gyrithe Saltorp og fremhæver, at Bygningsstyrelsen har projekter af alle typer og derfor samarbejder med både små og store entreprenører.

 

Bygningsstyrelsens hjemmeside kan man se en pipeline over kommende udbud, og man har også oprettet en dialog-knap, hvor man som entreprenør kan henvende sig, hvis der eksempelvis eksisterer nye metoder, som ikke er alment kendt, eller man har konstruktiv kritik af udbudsformen på et projekt.

 

- Vi vil gerne gøre det nemt at komme i dialog med os, og vi lytter naturligvis, når vi kan blive klogere og forbedre vores processer med nye løsninger eller ny viden, men jeg må også sige, at vi er ikke interesserede i deciderede salgsmøder, hvor virksomhederne præsenterer sig for os, siger Gyrithe Saltorp.

 

Den tætte dialog med markedet

I Bygningsstyrelsen har man som nævnt omfavnet, at ændringerne i udbudsloven giver mulighed for dialog med markedet, og derfor foregår der nu væsentligt mere sparring omkring udbudsmateriale.

 

- Når projekter har en vis kompleksitet, så bruger vi muligheden for en indgående markedsdialog. Det kunne for eksempel være renoveringen af en fredet bygning, hvor vi tager en dialog med entreprenører om udbudsformen, samt hvordan og hvornår vi bedst går i markedet. Vi kunne også spørge ind til hvilke cost drivers og risici, der er for entreprenøren på projektet. For der kunne være ræson i, at vi selv påtager os disse risici, så de forsvinder for entreprenøren, som derfor ikke behøver operere med en buffer – eksempelvis kan vi ved renoveringsprojekter selv stå for nødvendige forundersøgelser, fortæller Gyrithe Saltorp og fortsætter:

 

- Vi ønsker at være en bevidst bygherre, hvor vi kender de enkelte sager til bunds og undgår overraskelser undervejs. Her bruger vi dialogen med markedet til at få input, og et værktøj som udbud med forhandling bruger vi i vidt omfang, selvom branchen stadig er lidt famlende over for den slags tiltag. Vi har også rigtig gode erfaringer med at begrænse mængden af tilbudsgivere til tre, så vi herved forstyrrer mindst muligt ude i virksomhederne.

 

Læs mere om Byggeprocessen

 

Mere kvalitetssikring af projektmateriale

Gyrithe Saltorp fremhæver også, at man i Bygningsstyrelsen er bevidst om, at meget projektmateriale udarbejdes som funktionsudbud til entreprenøren, hvilket kan give en ny fordeling af roller:

 

- Hvis rådgivere lægger opgaven med at projektere dele af et projekt over på entreprenøren, så skal entreprenøren også have honoraret for det. Det har vi meget fokus på. I det hele taget er det vigtigt for os at højne kvaliteten af projektmaterialet, og derfor har vi etableret et KS-team i Bygningsstyrelsen, som arbejder med kvalitetssikring. Og hvis projektmaterialet ikke er i orden, så skyder vi det tilbage til rådgiverne, inden det rammer entreprenørerne.

 

Lige nu skyldes 80 % af manglerne på Bygningsstyrelsens byggeprojekter de tekniske installationer, og derfor har man indført krav til performancetest i projekteringen, så der altid bliver lagt tid ind tilat sikre velfungerende tekniske installationer.

 

- Vi har performancetest med i al vores udbudsmateriale, og det har været en stor succes. Installationsfagene er meget pressede, da de kommer ind til sidst i byggeprocessen, så det er vigtigt, at der er sat tid af fra starten. Vores performancetest er i overensstemmelse med branchestandarderne, og vi har udviklet testen ud fra entreprenørernes feedback, siger Gyrithe Saltorp og slutter af:

 

- Vores hovedfokus er at målrette alle processer, så bygningerne virker 100 %. Her har det vist sig, at nedskrevne processer desværre ikke er nok – vi er nødt til at være meget konkrete for at få tingene til at virke. Vi kan som bygherre ikke leve med de mangler, som vi til tider oplever, og der ønsker vi at sætte os for bordenden og se på hvordan, vi som bygherre kan gøre det bedre. Konflikter er afsindigt dyre, og det er til alles bedste, hvis vi kan skære ned på den del.